Sylabus predmetu E15-0037-B - Podnikové hospodárstvo (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0037-B
Názov predmetu:
Podnikové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, spolu 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Skúška spolu 100 bodov. Zápočet bude udelený v prípade 50% úspešnosti z oboch písomných testov.( t.j. 10 bodov z každého testu). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o fungovaní podniku v trhovej ekonomike, jeho majetkovým a kapitálovom vybavení. Pochopí vzťahy medzi nákladmi a výnosmi ako nástroja tvorby zisku. Bude schopný zostaviť jednoduchý výkaz cash flow a hodnotiť výkonnosť podniku, čo preukáže spracovaním projektu.
Stručná osnova predmetu:
Podstata podniku a podnikanie - okolie podniku, prvky okolia, interné a externé faktory - organizačno-právne formy podnikania, organizačná výstavba podniku - ciele, funkcie podniku a charakteristiky jeho životného cyklu- teórie firmy - výrobná činnosť podniku - výrobné faktory a ich produktívnosť (zohľadnenie špecifík pôdohospodárstva) - podnikové výkazy a ich využitie pre potreby ekonomického riadenia - základné podnikové kategórie - podnikateľský plán
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIK, P. -- TURČEKOVÁ, N. Podnikové hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 414 s. ISBN 978-80-552-1028-5.
LAJDOVÁ, Z. -- TURČEKOVÁ, N. Podnikové hospodárstvo: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 96 s. ISBN 978-80-552-1489-4.
TURČEKOVÁ, N. -- SVETLANSKÁ, T. -- TAKÁCS, I. Selected chapters from business economics. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. 100 s. ISBN 978-80-552-1477-1.

Odporúčaná:
BIELIK, P. Podnikové hospodárstvo. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 319 s. ISBN 978-80-552-0587-8.
Bielik, P. : Ekonomika podnikov. Nitra: VES SPU, 2002. 182 s. ISBN 80-8069-069-3
Chrystal, K. Alec & Lipsey, Richard G.: Economics for Business and Management, Oxford University Press, 1997, ISBN10: 0-19-877539-3
Kupkovič, M.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava: SPRINT, 2002. 453 s. ISBN 80-88848-93-8
Trefor Jones: The Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley and Sons Ltd, 2004. ISBN 10 0471486744

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1563

A
B
C
D
E
FX
5,4 %
8,5 %
16,1 %
19,8 %
38,6 %11,6 %
Vyučujúci :
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tatiana Bullová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Eva Ďurišová, MBA (cvičiaci)
Ing. Zuzana Kapustová, PhD. (cvičiaci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mária Urbánová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Filip Valentíni (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: