Course syllabus 345E201 - Business Management (FEM - WS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: 345E201
Názov predmetu:
Podnikový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
prezentácia seminárnej práce
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov: - základné zásady a postupy zakladania jednotlivých organizačno-právnych foriem podnikov, - ovládať typológiu podnikov, predpoklady a výhody ich združovania, - v teoretickej i praktickej rovine zvládnuť predmet, funkcie, stupne a zručnosti podnikového manažmentu, - vytvárať racionálne vnútropodnikové štruktúry a pružne ich prispôsobovať aktuálnym zmenám,
Stručná osnova predmetu:
Podnik - znaky, funkcie, typológia, organizačno-právne formy podnikov, združovanie podnikov. Podnikový manažment - podstata, predmet, funkcie, štruktúra, stupne a zručnosti. Plánovanie a rozhodovanie v podnikovom manažmente. Vnútorná organizácia podniku. Ovplyvňovanie zamestnancov v podniku - základné zásady motivácie, komunikácie a vedenia ľudí. Kontrolná činnosť v podniku - zásady, typy kontrol.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gozora,V.: Podnikový manažment. 1996,191 s. ISBN 80-7137-341-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2812

AB
C
D
E
FX
42,6 %9,1 %
27,4 %
5,9 %
14,2 %
0,8 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: