Sylabus predmetu E15-218Z-B - Pokročilý stupeň (čínsky jazyk) (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-218Z-B
Názov predmetu: Pokročilý stupeň (čínsky jazyk)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, prezentácie
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjanie a ďalšie zdokonaľovanie znalostí čínskeho jazyka, zručností a kompetencií (receptívnych i produktívnych) nevyhnutných pre nezávislé používanie bežných textov v čínskom jazyku prostredníctvom čítania, písania, počúvania, ústneho prejavu a prekladov z a do čínskeho jazyka, ústne prezentácie a diskusie na každodenné témy. Študenti si osvoja asi 100 znakov v priebehu semestra. Študenti budú tiež motivovaní rozoznávať kultúrne rozdiely v jazyku a viesť konverzácie na požadovanej úrovni.
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Wu Zhongwei: Súčasná čínština – pre začiatočníkov. SINOLINGUA Beijing 2010

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Zhang Mengqi (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Su Yang (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: