Sylabus predmetu E15-216Z-B - Pokročilý stupeň (slovenský jazyk) (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-216Z-B
Názov predmetu: Pokročilý stupeň (slovenský jazyk)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%)
Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.

Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Koliová, J. a kol.: Učebný materiál pre letný kurz slovenského jazyka. Bratislava: ÚJOP, 2002.
Puzderová, a. a kol.: Hovor so mnou po slovensky! interný učebný materiál. Bratislava: ÚJOP, 2006.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Pracovný jazyk je slovenčina. Predmet je určený len pre zahraničných študentov.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Viera Prídavková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 26. 9. 2019
Schválil: Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: