Sylabus predmetu E15-0060-I - Programovanie (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0060-I
Názov predmetu: Programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: kvantitatívne metódy v ekonómii - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch, úspešné zvládnutie zadaných čiastkových úloh v priebehu semestra, vypracovanie a úspešné obhájenie semestrálneho projektu za 40 bodov a absolvovanie záverečnej písomnej skúšky za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa pokročilé znalosti zo základných programovacích prostriedkov a možnostiach pri tvorbe aplikácií objektového programovania a webového rozhrania. Študenti sa oboznámia a naučia správne aplikovať programovacie prostriedky a spoznajú všetky základné programátorské konštrukcie pre beh jednoduchých programov.
Stručná osnova predmetu:
Základné znalosti z oblasti programovania. Programovacie jazyky. Programovacie štruktúry, cykly. Objektové programovanie. Webové rozhranie. Základy jazyka pre programovanie web stránok, príkazy. Tvorba jednoduchých programov a aplikácií.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GRUNDVIGM, M. a kol.: Flash MX – Vytvárame dynamické aplikácie. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6830-9
HYLMAR, R. Programování pro úplné začátečníky. Praha: CPress, 2012. ISBN 9788025121290
SUDACKI, L.: Tipy a triky pro Macromedia Flash. Praha : Computer Press, 2004. ISBN 80-7226-752-3
vytvorené učebné materiály v systéme LMS Moodle

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 99

ABCDEFX
13,1 %11,1 %34,3 %27,3 %14,2 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (prednášajúci)
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 21. 8. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 21. 08. 2019.

Typ výstupu: