Sylabus predmetu E15-204Z-B - Stredne pokročilý stupeň (AJ) (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-204Z-B
Názov predmetu: Stredne pokročilý stupeň (AJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška alebo prezentácia (20%).
Hodnotenie: 100-93%=A; 92-86%=B; 85-79%=C; 78-72%=D; 71-64%=E; 63-0%=FX
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a monologickej forme.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný v písomnom aj ústnom prejave komunikovať v cieľovom jazyku na jednoduché konverzačné témy.

Stručná osnova predmetu:
Precvičovanie a zdokonaľovanie ortografie, fonetiky a gramatiky. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.

Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 142

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Milan Adamec (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Stanislava Gálová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: