Sylabus predmetu E15-185Z-B - Španielsky jazyk C (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-185Z-B
Názov predmetu: Španielsky jazyk C
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Španielsky jazyk B alebo teraz Španielsky jazyk B
Podmienky na absolvovanie predmetu:

Písomný test (40%), seminárna práca (20%), písanie eseje (40%) a iné

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu sa oboznámi s reáliami cieľovej krajiny. Prehĺbi si zručnosti z písomného prejavu a dokáže napísať esej na zadanú tému.
Stručná osnova predmetu:
Nadobudnutie poznatkov z oblasti histórie, geografie, systému vzdelávania, ekonomiky, životného štýlu, kultúrneho a spoločenského života danej krajiny a iné. Prehlbovanie komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BALEA, A – RAMOS, P. 2008. ¡Viva la Cultura! Nivel intermedio+CD. Madrid: enClave ELE, 2008. 192 s. ISBN 978-84-9694-220-2.
EDITORIAL EDINUMEN. 2008. Prisma B1 + B2 – Fusión – Nivel Intermedio – Alumno+CD. Madrid: Editorial Edinumen, 2008. 160 s. ISBN 978-84-9848-155-6.
QUESADA, S. 2012. España siglo XXI. Nueva edición actualizada y ampliada. Madrid: Editorial Edelsa, 2012. 106 s. ISBN 978-84-7711-992-0.
VRBOVÁ, J. 2000. España y los Españoles. Nitra: SPU Nitra, 2000. 96 s. ISBN 80-7137-685-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: španielsky jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: