Sylabus predmetu E15-0062-B - Tvorba web stránok (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0062-B
Názov predmetu: Tvorba web stránok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: manažment podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 40 bodov, vypracovanie projektu a jeho prezentácia za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie teoretických znalostí a praktických zručností z oblasti tvorby web stránok a s prácou v programe Macromedia Dreamweaver. Študenti sa oboznámia so základmi tvorby web stránok, s prostredím programu Macromedia Dreamweaver a s prácou v tomto programe. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný vytvárať jednoduché ale aj zložitejšie web stránky, vďaka čomu sa v kombinácii s inými predmetmi môže ľahšie zaradiť na trhu práce.
Stručná osnova predmetu:
Základy tvorby web stránok, úvodné pojmy, definície. Editovanie, plánovanie, tvorba prvej web stránky. Práca s textom. Typy a tvorba odkazov. Vkladanie obrázkov a tabuliek. Využívanie rámov pri tvorbe stránok. Interaktívne formuláre. Pridávanie multimediálnych prvkov. Šablóny v Macromedia Dreamweaver. Práca s vrstvami. Činnosť objektov na stránke. Ostatné objekty na stránke. HTML a Macromedia Dreamweaver. Možnosti komunikácie ActionScriptu s externými dátovými zdrojmi. Riadenie procesu tlače Flash obsahu. Tvorba kontextových ponúk. Testovanie a ladenie Flash projektov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dreamweaver 8: Course. Online. Dostupné na internete: < http://www.teacherclick.com/dreamweaver8 /index.htm>.
SHORT D., GREEN G. Macromedia Dreamweaver 8 – praktický výukový kurz, Computer Press, 2007. ISBN 8025115615.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
39,1 %39,1 %21,8 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Marcela Hallová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (prednášajúci)
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 21. 8. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 21. 08. 2019.

Typ výstupu: