Sylabus predmetu E15-0122-B - Účtovníctvo podnikateľov (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0122-B
Názov predmetu:
Účtovníctvo podnikateľov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre udelenie zápočtu je potrebné napísať zápočtovú písomku min. na 60 %. Záverečná písomná skúška pozostáva z praktickej a teoretickej časti a je za 70 bodov. Výsledné hodnotenie je nasledovné: A(1) 70-65 b., B(1,5) 64-60 b., C(2) 59-55 b., D(2,5) 54-50 b., E(3) 49-44 b. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 44 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie teoretickým aspektom podvojného účtovníctva pre podnikateľov a dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi podnikateľských subjektov. Je schopný riešiť podvojné účtovníctvo v celom rozsahu vrátane zostavenia účtovnej uzávierky a závierky.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu je účtovanie o hmotnom a nehmotnom majetku, finančnom majetku, zásobách, zúčtovacích vzťahoch, vlastnom kapitáli a cudzích zdrojoch. Osobitnú zložku predstavuje účtovanie nákladov, výnosov, tvorby, vyčíslenia a rozdelenia výsledku hospodárenia. Výučbou sa sleduje využitie informácií pre potreby finančnej analýzy, účtovnej závierky, nákladového účtovníctva, podnikateľskej analýzy a automatizácie účtovníctva.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁTEČKOVÁ, A. -- KOŠOVSKÁ, I. -- ŠKORECOVÁ, E. Účtovníctvo podnikateľov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 228 s. ISBN 978-80-552-1549-5.
LÁTEČKOVÁ, A. -- FERENCZI VAŇOVÁ, A. -- KOŠOVSKÁ, I. -- KRUTÁKOVÁ, P. -- VÁRYOVÁ, I. Účtovníctvo podnikateľov: zbierka príkladov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 188 s. ISBN 978-80-552-1554-9.

Odporúčaná:
Opatrenia ministerstva financií SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1376

A
B
CD
E
FX
4,4 %8,6 %
16,4 %
23,9 %
32,1 %
14,6 %
Vyučujúci : Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Iveta Košovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Petra Súlovská (cvičiaci)
Ing. Michaela Trnková (cvičiaci)
Ing. Ivana Váryová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: