Sylabus předmětu E15-214Z-B - Základný stupeň (slovenský jazyk) (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-214Z-B
Názov predmetu: Základný stupeň (slovenský jazyk)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%).
Hodnotenie: 100-93%=A; 92-86%=B; 85-79%=C; 78-72%=D; 71-64%=E; 63-0%=FX
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných jazykových zručností.
Užívateľ základov jazyka – A1.
Absolvent predmetu rozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných situáciách v cudzom jazyku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kamenárová R. a kol.: Krížom krážom. Slovenčina A1. Bratislava: SAS, 2007
Kamenárová, R. a kol.: Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičebnica. Bratislava: SAS, 2009.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Pracovný jazyk je slovenčina. Predmet je určený len pre zahraničných študentov.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Viera Prídavková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 26. 9. 2019
Schválil: Mgr. Mária Fördösová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: