Sylabus predmetu 621E303 - Základy ekonomiky (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 621E303
Názov predmetu: Základy ekonomiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť informácie o základných ekonomických pojmoch z oblasti poľnohospodárstva, podnikov ako i elementárne vedomosti z mikroekonómie.
Stručná osnova predmetu:
Poskytuje základné informácie z oblasti ekonomiky poľnohospodárstva, ekonomiky podnikov a elementárne vedomosti z mikroekonómie. Základné ekonomické pojmy, prírodné ekonomické výrobné podmienky v poľnohospodárstve, výsledky výroby, kategórie ekonomických vzťahov v poľn., majetková a kapitálová vybavenosť podniku, výnosy, náklady, hospodársky výsledok, investičná činnosť podniku, návratnosť vynaložených nákladov, základné trhové kategórie dopytu, ponuka, trhové subjekty.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Agrárna ekonomika
Agroekonomika
Základy ekonómie

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5448

ABCDEFX
5,2 %4,3 %13,8 %15,5 %49,1 %12,1 %
Vyučujúci : Ing. Magdaléna Laurová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Ing. Magdaléna Laurová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: