Sylabus predmetu E15-0083-B - Základy manažmentu (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0083-B
Názov predmetu: Základy manažmentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca za 20 bodov a písomný test za 80 bodov. Pre získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E je potrebných získať najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov metódam racionálneho riešenia problémov spojených s procesmi plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly v organizačnej jednotke. Ďalej sa poslucháči oboznámia som spôsobmi komunikácie na pracovisku a so spôsobmi rozhodovania v manažmente. Po absolvovaní predmetu by mal dokázať absolvent identifikovať, analyzovať a aplikovať získané vedomosti pri riešení problémov podniku súvisiacich s manažérskymi funkciami.
Stručná osnova predmetu:
- Definícia, predmet a metódy manažmentu
- Vývoj manažmentu, manažérske školy, predstavitelia, ich teórie a prínosy
- Kybernetické základy manažmentu
- Teória organizácie
- Podnik v trhovej ekonomike a princípy manažmentu
- Rozhodovací proces
- Plánovanie ako fáza manažmentu
- Postavenie človeka v procese manažmentu
- Osobnosť manažéra, štýly vedenia, etiketa manažérskej práce
- Proces kontroly
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALEJČÍK, A. Základy manažmentu. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 162 s. ISBN 978-80-552-0132-0.
KADLEČÍKOVÁ, M. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- MALEJČÍKOVÁ, A. -- MALEJČÍK, A. Základy manažmentu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 201 s. ISBN 978-80-552-0898-5.

Odporúčaná:
DONNELLY, J. H. -- GIBSON, J. I. -- IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3
WEIHRICH, H. -- KOONTZ, H. Management. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1993. s. ISBN 80-85605-45-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa učí v slovenskom a anglickom jazyku
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2322

ABCDEFX
6,4 %5,8 %10,2 %14,7 %50,8 %12,1 %
Vyučujúci : Ing. Alexandra Filová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Veronika Hrdá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Boris Rumanko (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: