Sylabus předmětu E15-168L-B - Anglický jazyk B (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-168L-B
Názov predmetu:
Anglický jazyk B
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester:
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (100%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie prečítanému textu, dokáže extrahovať špecifické informácie a jazykové prvky z prečíatného a počutého textu, dokáže aplikovať novú slovnú zásobu v diskusii na danú tému, dokáže analyzovať danú problematiku, dokáže identifikovať gramatické javy ako aj synonymá a antonymá v texte danej problematiky.

Stručná osnova predmetu:
Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť ústnej a písomnej produkcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Koester, A.-Pitt, A.-Handford M., Lisboa, M. : Business Advantage Intermediate, CUP 2012

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1907

A
B
CDE
FX
17,0 %
14,3 %
19,1 %
16,9 %
30,7 %
2,0 %
Vyučujúci : Ing. Milan Adamec (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Petra Čančová (cvičiaci, skúšajúci)
PaedDr. Irena Felixová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: