Sylabus předmětu E15-170L-B - Anglický jazyk D (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-170L-B
Názov predmetu:
Anglický jazyk D
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety: Anglický jazyk C alebo teraz Anglický jazyk C
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (50%), ústna skúška (50%).

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si osvojí zásady interkultúrnej obchodnej komunikácie, zdokonalí si písomný a ústny prejav a čítanie s porozumením.
Stručná osnova predmetu:
Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie bohatstva odborných rád z globálneho sveta skúsených vedúcich manažérov rôznych podnikov. Slovná zásoba je odrazom obchodného jazyka z reálnych rokovaní prebiehajúcich v autentických obchodných spoločnostiach. Študenti budú profitovať z nadobudnutia zručností v anglickom odbornom jazyku, ktorý odráža realitu práce v oblasti globálneho sveta obchodu. Prehĺbovanie gramatiky, zručnosti čítania s porozumením a samostatného ústneho prejavu na vybrané témy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Almut Koester, Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa: Business Advantage. Student´s Book Intermediate. Cambridge University Press 2012
Autentické texty
Cotton, D. - Falvey, D., - Kent, S.: Languague Leader. Coursebook Upper Intermediate. LONGMAN 2008. isbn 978-1-4058-2689-1
Oshima, L. - Hogue, A.: Writing Academic English. Longman 1999.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1356

ABC
D
EFX
17,9 %
19,7 %
26,5 %
18,5 %16,7 %0,7 %
Vyučujúci :
PaedDr. Irena Felixová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
28. 1. 2019
Schválil:
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 28. 01. 2019.

Typ výstupu: