Sylabus předmětu E15-0064-B - Distribučné systémy a logistika (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0064-B
Názov predmetu: Distribučné systémy a logistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test za 100 bodov. Pre získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E je potrebných získať najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov metódam optimálneho riešenia problémov spojených s organizovaním, plánovaním, riadením a výkonom tokov v organizačnej jednotke. Absolvent predmetu porozumie problematike riadenia materiálového, informačného ako aj finančného toku v podniku. Dokáže ich algoritmicky riešiť pomocou rôznych matematických, štatistických a iných kvantitatívnych metód a prístupov. Absolvent predmetu dokáže identifikovať, analyzovať a následne aplikovať vhodné poznatky získané počas štúdia predmetu pri riešení problémov zásobovacej, obstarávacej, výrobnej a distribučnej logistiky.
Stručná osnova predmetu:
Úzko nadväzuje na znalosti z výrobného manažment, firemného plánovanie, rozhodovania a ekonomických teórií. Úlohou predmetu je oboznámiť poslucháčov s problematikou výrobnej, zásobovacej, obstarávacej a distribučnej logistiky.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALEJČÍK, A. -- MALEJČÍKOVÁ, A. Logistika. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 182 s. ISBN 978-80-552-0774-2.
MALEJČÍKOVÁ, A. Logistics. (2012), ISBN 978-80-552-0942-5.
SCHULTE, C. -- TOMEK, G. -- BAUDYŠ, A. Logistika. Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1994. 301 s. ISBN 80-85605-87-2.

Odporúčaná:
LAMBERT, Douglas – STOCK, James R. – ELLRAM, Lisa. 2005. Logistika. 2. vydanie. Brno : CP Books. 589 strán. ISBN: 80-251-0504-0
DUPÁĽ, Andrej - BREZINA, Ivan. 2006. Logistika v manažmente podniku. 1. vydanie. Bratislava : Sprint. 326 strán. ISBN: 80-89085-38-5
SIXTA, Josef – ŽIŽKA, Miroslav. 2009. Logistika. Metody používané pro řešení logistických projektů. 1. vydanie. Brno : Computer Press. 238 strán. ISBN: 978-80-251-2563-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 108

ABCDEFX
6,5 %4,6 %19,4 %27,8 %41,7 %0 %
Vyučujúci : Ing. Alexandra Filová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: