Sylabus predmetu 314E402 - Ekonometria I (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
314E402
Názov predmetu:
Ekonometria I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt
Priebežný test
Finálny test
Výsledky vzdelávania:
Cieľom tohto kurzu je naučiť študentov využívať ekonometrické metódy pre kvantifikáciu ekonomických vzťahov. Tento kurz poskytuje študentom úvod do základných ekonometrických metód. Jedná sa o nástroje pre analýzu dát, ktoré ekonómovia a ďalší sociálny vedci používajú na odhad ekonomických a sociálnych vzťahov a testovanie hypotéz o nich, s použitím reálnych dát.
Stručná osnova predmetu:
Predmet obsahuje základné znalosti a zručnosti z ekonometrického modelovania. Predmet zahŕňa konštrukciu, kvantifikáciu a verifikáciu základných jednorovnicových ako aj viacrovnicových ekonometrických modelov. Pozornosť je v predmete venovaná problémom autokorelácie reziduí, heteroskedasticite a multikolinearite. Z aplikačného hľadiska sú v predmete konštruované modely na mikro ako aj makroúrovni, modely s kategorickými vysvetľujúcimi premennými a probit a logit modely. V predmete je využívaný software Excel a SAS.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OBTULOVIČ, P. Ekonometria. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 174 s. ISBN 978-80-552-0389-8.

Odporúčaná:
Green W.H.: Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2011, ISBN-10: 0131395386 | ISBN-13: 978-0131395381
Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, Fourth Edition, The McGraw−Hill Companies, 2004, ISBN13: 9780073375779. ISBN10: 0073375772
Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava : Iura Edition, 2007, 502 s. ISBN 978-80-8078-150-7
Hušek, R. - Pelikán, J.: Aplikovaná ekonometria (teória a prax). Praha : Professional Publishing, 2003, 1.vyd., 263 s. ISBN 80-86419-29-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 556

A
B
CDE
FX
24,3 %
11,3 %
29,5 %
13,7 %
21,0 %
0,2 %
Vyučujúci :
Ing. Martina Fusková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Hanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jozef Palkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: