Sylabus predmetu E15-0065-B - Environmentálny manažment (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0065-B
Názov predmetu:
Environmentálny manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov , prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov , na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom environmentálneho manažmentu, pochopí jeho komplexnosť a previazanosť. Naučí sa chápať súvislosti nevyhnutné pre udržateľné riadenie prírodných zdrojov a naučí sa pracovať s databázovými systémami, ktoré poskytujú informácie o zaobchádzaní s environmentálnymi zdrojmi, s ich využívaním ale aj s vývojovými trendmi. Študenti sa ďalej oboznámia s inštitúciami, ktoré sú v Slovenskej republike poverené riadením a koordináciou pre udržateľný manažment.
Stručná osnova predmetu:
Význam predmetu a jeho poslanie, funkcie. Základné potreby ľudstva(jedlo, oblečenie, bývanie, práca, vzdelanie). Najzávažnejšie výzvy ľudstva v súvislosti s udržateľným manažmentom prírodných zdrojov. Riešenie problému potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti potravín na Slovensku a vo svete. Udržateľné využívanie pôdneho fondu. Rastlinné produkčné systémy a ich udržateľné využívanie. Živočíšne produkčné systémy a ich udržateľné využívanie. Udržateľný manažment vody a vodných zdrojov. Klimatické zmeny a eliminácia ich negatívnych dopadov na udržateľnú poľnohospodársku výrobu. Vidiecka infraštruktúra a odvetvia poľnohospodárskeho a potravinárskeho komplexu. Služby určené pre rozvoj ekosystémov v poľnohospodárstve a úloha poľnohospodárov, etické prístupy k environmentálnemu manažmentu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kolektív autorov, 2018. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy III.Nadácia Pontis, Bratislava,2018.str. 211.ISBN:978-80-89895-10-6
KOLLÁR. V. - BROKEŠ P. - PIATRIK M.- RUIZ J.M. - OSANNA P.H.: Budovanie a certifikácia systému environmentálneho manažmentu. Bratislava: STU. 2001, 111 str. ISBN 80-968449-4-6
ZELENÝ, J. – JADUDOVÁ, J. – RAKOVSKÁ, E. 2010. Environmentálna politika a manažérstvo organizácií. 1 diel : Environmentálna politika, manažérstvo a spoločenská zodpovednosť. Banská Bystrica : FPV UMB, 2010. 180 s. ISBN 978-80-8083-972-7.
ZELENÝ, J. – ŠUDÝ, M. 2010. Environmentálna politika a manažérstvo organizácií. 2 diel : Environmentálne a integrované manažérstvo. Banská Bystrica : FPV UMB, 2010. 182 s. ISBN 978-80-8083-973-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v slovenskom jazyku
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

A
B
C
D
E
FX
26,1 %
47,8 %
21,7 %
4,4 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 06. 08. 2019.

Typ výstupu: