Sylabus predmetu E15-0102-B - Finančná a poistná matematika (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0102-B
Názov predmetu:
Finančná a poistná matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 6. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Písomný test počas semestra za 30 bodov,
- Vypracovanie seminárnej práce za 10 bodov,
- Záverečný skúškový test za 60 bodov.
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným metódam a postupom výpočtov, ktoré sú používané vo finančnej a poistnej matematike. Dokáže aplikovať poznatky z úrokového, rentového a umorovacieho počtu. Absolvent predmetu ovláda matematické princípy poistenia osôb a vie správne použiť matematické nástroje na výpočet netto poistného v životnom a dôchodkovom poistení. Na praktických príkladoch získa logické a výpočtové zručnosti, ktoré sa aplikujú vo finančnej a poistnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Jednoduché úrokovanie. Obchodný diskont a matematický diskont. Princíp finančnej ekvivalencie. Zložené úrokovanie. Spojité úrokovanie. Dôchodky a renty. Umorovanie pôžičiek. Všeobecná formulácia úlohy poistenia. Netto poistné v poistení osôb. Poistná rezerva v životnom poistení. Brutto poistné.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. GRADA Publishing, 2006. 376s. ISBN 80-247-1633-X
Cipra, Tomas. Financial and insurance formulas. Springer Science & Business Media, 2010.
Huťka, V. -- Peller, F. Finančná matematika v Exceli. Vydavateľstvo IURA EDITION, 2013. 192 s. ISBN 978-80-8078-320-4
Radová, Jarmila, Petr Dvořák, and Jiří Málek. Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing as, 2013.
Sekerová V. -- Bilíková M. Poistná matematika. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007. 180s. ISBN 978-80-225-2301-2
ŠOBA, Oldřich. Martin ŠIRŮČEK a Roman PTÁČEK. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 300 s. Partners. ISBN 978-80-247-4636-4.
Zbierka úloh z finančnej a poistnej matematiky. Vydavateľstvo: EDIS, 2015

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 180

A
B
C
DE
FX
40,0 %15,6 %23,9 %
10,0 %
10,5 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: