Sylabus predmetu E15-0019-B - Finančno-ekonomická analýza (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0019-B
Názov predmetu: Finančno-ekonomická analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predpokladom pre absolvovanie predmetu je získanie zápočtu a skúšky, pričom študent sa môže zúčastniť na skúške až po získaní zápočtu v tzv. zápočtovom týždni.
Kritéria pre udelenie zápočtu: Účasť na cvičeniach, semestrový projekt a získanie minimálne 5 bodov z každej z dvoch písomných previerok.
Kritéria hodnotenia na skúške: V priebehu semestra budú dve priebežné písomné previerky po 25 bodov. t.j. v celkovom počte 50 bodov. Maximálny počet získaných bodov z predmetu je 100 (50 bodov získaných z priebežných písomných previerok, 10 bodov za semestrový projekt a 40 bodov za skúšku). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné poznatky o obsahu a metodike finančno-ekonomickej analýzy podniku. Ovláda adekvátne metódy tvorby, interpretácie a analýzy súhrnných finančno-ekonomických ukazovateľov podniku ako aj obsah a metodiku analýzy parciálnych analýz vybraných oblastí činnosti podniku. Absolvent predmetu je schopný samostatne posudzovať finančno-ekonomický stav podniku.
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia klasických a moderných metód využívaných pri hodnotení finančnej situácie podniku
Podstata a význam finančno-ekonomickej analýzy
Analýza majetku a zdrojov jeho financovania,
Analýza rentability,
Analýza likvidity a aktivity,
Analýza zadlženosti,
Analýza výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia (zisku, straty,)
Analýza ekonomickej efektívnosti využívania výrobných faktorov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování podniku. 2009 Praha: EKOPRESS, s.r.o., . 318 s. ISBN 798-80-86929-26-2
GURČÍK, Ľ. - MIKLOVIČOVÁ, J. Príklady na cvičenia z finančno-ekonomickej analýzy. Nitra: SPU, 2009. 69 s. ISBN 978-80-552-0296-9
GURČÍK, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. 2. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 158 s. ISBN 80-8069-449-4
MAŘÍK, M. a kolektív: Metody oceňování podniku.Tretie upravené a rozšírené vydanie. Praha: 2011 Ekopress, s.r.o. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5
MAŘIK, M. – MAŘÍKOVÁ, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Vydání II. Praha: 2005. EKOPRESS, s.r.o. 164 s. ISBN 80-86119-61-0
Miloš Mařík a kolektív: Metody oceňování podniku.Tretie upravené a rozšírené vydanie. Praha: 2011 Ekopress, s.r.o. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6
ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2013. 471 s. ISBN 97880893800

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 542

A
B
C
D
E
FX
4,6 %8,1 %16,4 %
21,2 %
48,3 %
1,4 %
Vyučujúci :
Ing. Zuzana Bajusová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Dávid Červený (cvičiaci)
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Ladvenicová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: