Sylabus předmětu E15-187L-B - Komunikácia AJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-187L-B
Názov predmetu:
Komunikácia AJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Komunikácia AJ alebo teraz Komunikácia AJ
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (100%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie odbornej slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v písomnom a ústnom prejave. Precvičovanie počúvania s porozumením a čítania s porozumením so zameraním na odbornú terminológiu.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný efektívne komunikovať v cieľovom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej reči. Obohacovanie odbornej lexiky, písomné a ústne vyjadrovanie sa na vopred určenú odbornú tému.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
M.Handford et al.: Business Advantage Upper-intermediate

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 525

A
B
C
DE
FX
30,3 %
27,6 %
15,0 %
18,5 %
8,6 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: