Sylabus předmětu E15-189L-B - Komunikácia RJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-189L-B
Názov predmetu: Komunikácia RJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Komunikácia RJ alebo teraz Komunikácia RJ
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (100%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie odbornej slovnej zásoby, zdokonalenie komunikatívnej kompetencie v písomnom a ústnom prejave. Precvičovanie počúvania s porozumením a čítania s porozumením so zameraním na odbornú terminológiu.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný efektívne komunikovať v cieľovom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Kontinuálne nadväzovanie na rečové zručnosti v monologickej a dialogickej reči. Obohacovanie odbornej lexiky, písomné a ústne vyjadrovanie sa na vopred určenú odbornú tému.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, V. -- ROHAĽOVÁ, E. Ruský jazyk pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 153 s. ISBN 978-80-8069-954-3.

Odporúčaná:
Doplnkový rozmnožovaný materiál
Dulebová, I. Ruský jazyk pre pokročilých I. Vydavateľstvo EKONÓM: Bratislava. 2007. 110 s. ISBN 978-80-225-2298-4
Dulebová, I. Ruský jazyk pre pokročilých II. Vydavateľstvo EKONÓM: Bratislava, 2008. 122 s. ISBN 978-80-225-2655-5
Kratochvíla J. - Strelková K. Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka. Vydavateľstvo EKONÓM: Bratislava. 2007. 132 s. ISBN 978-80-225-2328-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: