Sylabus predmetu 343E006 - Kontroling (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: 343E006
Názov predmetu:
Kontroling
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky z oblasti kontrolingu, o cieľoch a funkciách kontrolingu, jeho vývoji, koncepcii, o postupe pri zavádzania v podniku, začlenenie do organizačnej štruktúry.
Stručná osnova predmetu:
Pojem kontroling, funkcie kontrolingu, jeho vývojové stupne, koncepcia kontrolingu, postup pri zavádzaní kontrolingu do podniku, finančný kontroling, operatívny a strategický kontroling, investičný kontroling, psychologické aspekty kontrolingu, strategická a operatívna záporná a kladná spätná väzba.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. GURČÍK, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. 2 vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-8069-449-4
2. ESCHENBACH, R. a kol.: Controlling. ASPI publishing, 2000, 812 s.
3. MACÍK, K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2988

A
B
C
DEFX
24,6 %
21,4 %
23,9 %12,6 %
17,5 %
0,0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Matúš Herceg, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Ivana Kürklü, PhD. (cvičiaci)
Ing. Lucia Svoradová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Tomáš Záhorský, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: