Sylabus předmětu E15-0025-B - Makroekonómia I (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0025-B
Názov predmetu: Makroekonómia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu, študent získa nové poznatky o zákonitostiach vývoja národného hospodárstva, čo mu umožňuje porozumieť vzájomným súvislostiam reálnej ekonómie - porozumieť smerom a obsahu transformácie našej ekonomiky a v konečnom dôsledku napomôže správnemu a efektívnemu rozhodovaniu.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a problémy makroekonómie, meranie výkonnosti národného hospodárstva, určenie rovnovážneho produktu, ekonomický rast, inflácia, nezamestnanosť, monetárna a fiškálna politika - otvorená ekonomika a určenie rovnovážnej produkcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonómia. Praha. 1994
Frank,R.H., Bernanke, B.S., EKONOMIE, GRADA, PRAHA, 2003, 80 247 0471
Mankiw, G. N., Principles of Economics, Cengage Learning, Canada, 5th. ed., 2009, ISBN 13:978 0 324 58997 9
Mankiw, G.N., ZÁSADY EKONÓMIE, GRADA, 1999, ISBN 80 7169 891 1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1994

AB
C
DEFX
9,6 %
10,4 %
17,4 %
21,5 %
37,7 %
3,4 %
Vyučujúci :
Ing. Emmanuel Bangmarigu, PhD. (cvičiaci)
Ing. Marta Paula Bendelová (cvičiaci)
Ing. Eva Bieleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: