Sylabus predmetu E15-0147-I - Manažérska štatistika a ekonometria (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0147-I
Názov predmetu:
Manažérska štatistika a ekonometria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva praktické písomné testy - 20 bodov/test, študenti vypracujú semestrálny projekt – 20 bodov, záverečný teoretický písomný test – 40 bodov.
Celkové hodnotenie: A >93 bodov, B 92-86 bodov, C 85-79 bodov, D 78-72 bodov, E 71-64 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomných testov, projektu a teoretického testu získa minimálne 50% bodového hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o manažérskom rozhodovaní za podmienok neistoty, ktoré možno využiť v mnohých disciplínach, ako je finančná analýza, ekonometria a marketingový výskum. Absolvent predmetu dokáže uplatniť poznatky z aplikovanej štatistiky zameranej prevažne na spracovanie údajov kompletizovaných podnikateľskými subjektami alebo verejnými inštitúciami. Predmet rozšíri študentovi spektrum vedomosti a zručnosti z oblasti aplikácie štatistických metód a interpretácie výsledkov analýz na mikro a makroekonomickej úrovni s využitím alternatívnych štatistických softvérov – SAS, Stata, Gretl, eWies, R.
Stručná osnova predmetu:
Metodológia dotazníkového prieskumu: Metódy analýzy, štatistické skúmanie závislosti ordinálnych, nominálnych a kardinálnych údajov - parametrické a neparametrické testy. Ekonometrické modelovanie: Tvorba a overovanie ekonometrických modelov. Ekonometrický model s umelými premennými – sezónne umelé premenné, logid a probid model. Viacrovnicové ekonometrické modely, identifikácia modelu, odhad parametrov.
Stochastické modelovanie: Modelovanie stochastických systémov Markovovými reťazcami. Asymptotické správanie sa Markovových reťazcov. Markovove reťazce s výnosmi a s alternatívami. Viacrozmerná štatistická analýza: Zhluková analýza. Diskriminačná analýza. Faktorová analýza. Metódy prognózovania: Adaptívne metódy prognózovania. Vyrovnávanie kĺzavými priemermi. Exponenciálne vyhladzovanie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Green W.H.: Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2011, ISBN-10: 0131395386 | ISBN-13: 978-0131395381
Hair, J. F. a kol.: Multivariate Data Analysis. A Simon & Schuster Company, New Jersey, 1995.
Hair, J.E. - Anderson, R.E. - Tatham, R.L. - Black, W.C.: Multivariate Data Analysis, 1992
Richterová, K. a kol.: Prieskumy pre marketingový manažment. Bratislava: SOFA, 2009, 377 s, ISBN: 9788089033669
Stankovičová, I. - Vojtková, M.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Iura Edition, 2007, 261 s, ISBN: 978-80-8078-152-1.
Weisberg, S.: Applied Regression Analysis, J.Wiley, N.Y. 1985

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 507

A
B
C
D
E
FX
20,9 %
18,5 %
26,6 %16,2 %
17,8 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Martina Hanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jozef Palkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Richterová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Hana Zach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: