Sylabus predmetu E15-0072-B - Manažment ľudských zdrojov (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0072-B
Názov predmetu:
Manažment ľudských zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 6. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študent spracováva seminárnu prácu, za ktorú môže získať maximálne 10 bodov, za jej prezentáciu 10 bodov a za aktivitu pri riešení skupinových úloh a prípadových štúdií 10 bodov. Za záverečnú písomnú skúšku môže získať 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent zvládne základne teoretické princípy práce s ľudskými zdrojmi a ich aplikáciu v podnikovej praxi - získavanie a vyhľadávanie zamestnancov, metódy výberu, riadenie procesu adaptácie a vzdelávania, kritériá a metódy hodnotenia zamestnancov. Dokáže aplikovať v praxi jednotlivé motivačné teórie a stratégie, zásady efektívnej komunikácie na pracovisku, vedenie ľudí, identifikovať a riešiť základné problémy tvorby a ochrany pracovného prostredia, namáhania a zaťaženia pri práci a manažmentu diverzity.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné okruhy problémov: personálna stratégia a personálna politika podniku, opis a analýza pracovných miest, vyhľadávanie, výber a rozmiestňovanie zamestnancov, adaptačný proces, podnikové vzdelávanie, hodnotenie zamestnancov a mobilita, motivácia pracovníkov, efektívna komunikácia, vedenie ľudí a manažérske štýly, manažment diverzity , pracovné prostredie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VIŠŇOVSKÝ, J. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- ŠAJBIDOROVÁ, M. Manažment ľudských zdrojov. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 166 s. ISBN 80-8069-616-0.

Odporúčaná:
Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojú. Praha: Grada Publishing, 2005, 856 s. ISBN 80-247-0469-2
Časopisy : Manažer, Moderní řízení
Vojtovič, S. a kol. 2008. Riadenie personálnych činností v organizácii. IRIS. 396 s. ISBN 978-80-89256-17-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 652

ABCDEFX
25,5 %14,3 %
15,6 %
18,4 %26,1 %
0,1 %
Vyučujúci :
JUDr. Mária Dobišová (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Boris Rumanko (cvičiaci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
8. 3. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: