Sylabus predmetu E15-0076-B - Manažment výroby (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0076-B
Názov predmetu:
Manažment výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (2x)
93 - 100% výborne
86 - 92% veľmi dobre
79 - 85% dobre
72 - 78% uspokojivo
64 - 78% dostatočne
menej ako 63% nedostatočne
Výsledky vzdelávania:
Študent bude pripravený na riešenie manažérsko-ekonomických aspektov pre podnikovú a nadpodnikovú sféru pôsobenia v trhových podmienkach Slovenska. Pripravovaní absolventi budú schopní porozumieť, pripraviť a následne zrealizovať taký výrobný program agropodnikat. subjektu, ktorý umožní rast ekonomickej prosperity a komerčnej úspešnosti. Absolventi by mali byť schopní garantovať efektívnu perspektívu výrobných a nevýrobných odvetví i samotných podnikateľských subjektov na trhoch doma i v zahraničí.
Stručná osnova predmetu:
Vzhľadom k tomu, že výroba aj s jej výsledkami sú základnými a rozhodujúcimi činiteľmi v dosahovaní priaznivej ekonomiky agroodvetví v trhových podmienkach Slovenska, je nevyhnutné ovládnuť manažérske prístupy tvorby moderných typov výrob. Tiež je potrebné osvojiť si efektívne spôsoby usporiadania výrobných procesov v súboroch odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby, technických a iných služieb vo vlastných podmienkach, i pre ostatných zákazníkov. Náležitá pozornosť je venovaná aj podporným aktivitám rozvoja poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej činnosti napr. kooperácii, lízingu, franšísingu, ekologickej výrobe i rozvoju agroturizmu a vidieckeho turizmu, odmeňovaniu pracovníkov i rozvoju kvality.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAŠKA, Ľ. -- KOZÁKOVÁ, J. -- LANČARIČ, D. -- SAVOV, R. Manažment výroby: vybrané kapitoly. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 188 s. ISBN 978-80-552-1436-8.
PAŠKA, Ľ. -- SAVOV, R. -- LANČARIČ, D. Návody na cvičenia z manažmentu výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-552-1004-9.

Odporúčaná:
Dupaľ, A., Leščišin, M., Stern, J., 2008. Manažment výroby. Bratislava: Sprint vfra, 2008. ISBN 80/89085-00-6
Dupaľ, A., 2009. Manažment výroby – Zbierka príkladov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2832-0
Leščišin, M., Stern, J., Dupaľ, A., 1994. Rozvojový manažment výroby. Bratislava: Elita, 1994. ISBN 80-85323-80-X
PAŠKA, Ľ. -- SAVOV, R. -- LANČARIČ, D. Návody na cvičenia z manažmentu výroby. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 110 s. ISBN 978-80-552-1306-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
áno
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1090

A
B
C
D
E
FX
9,2 %
14,8 %18,7 %
16,0 %
32,8 %
8,5 %
Vyučujúci :
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Kozáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Michalička (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
8. 3. 2019
Schválil:
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: