Sylabus predmetu E15-0103-B - Matematika (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0103-B
Názov predmetu:
Matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- písomné čiastkové testy počas semestra za 30 bodov,
- vypracovanie seminárnej práce a individuálne projektové úlohy prostredníctvom LMS Moodle (bonus) za 10 bodov,
- záverečný skúškový test za 60 bodov.
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať (z celkového počtu 100 bodov) najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie a dokáže aplikovať poznatky z troch základných okruhov: lineárnej algebry, diferenciálneho počtu a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej. Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a nadobudne praktické zručnosti potrebné na riešenie úloh k uvedeným tematickým celkom.
Stručná osnova predmetu:
Matice a ich použitie na riešenie sústav lineárnych rovníc. Funkcia jednej reálnej premennej, vlastnosti funkcií, zložená a inverzná funkcia, limita funkcie, asymptoty grafu funkcie. Derivácia funkcie a jej použitie na zisťovanie vlastností funkcie. Neurčitý a určitý integrál a jeho aplikácie. Použitie matematického aparátu v aplikačných úlohách.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. -- BARANÍKOVÁ, H. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-552-1530-3.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 312 s. ISBN 978-80-552-1093-3.
DRÁBEKOVÁ, J. -- DEMOVÁ, A. -- RÚSKOVÁ, K. -- FARKAŠOVÁ, M. -- BARANÍKOVÁ, H. Matematika: (vybrané kapitoly z matematiky pre FBP, FZKI a FEŠRR). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 184 s. ISBN 978-80-552-0591-5.

Odporúčaná:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- BARANÍKOVÁ, H. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. Matematika a jej aplikácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 375 s. ISBN 978-80-552-0479-6.
ORSZÁGHOVÁ, D. -– GREGÁŇOVÁ, R. –- PECHOČIAK, T. -– FARKAŠOVÁ, M. -– DRÁBEKOVÁ, J. –- KECSKÉS, N. Matematika s aplikáciami. 2. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-552-1138-1 (brož.).
3. E - vzdelávanie: MOODLE FEM kurzy „Lineárna algebra“ a „ Matematická analýza“ dostupné na adrese: http://moodle.uniag.sk/fem/course/category.php?id=37

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1285

A
B
C
D
E
FX
21,6 %
10,4 %
17,3 %
17,7 %
30,8 %
2,2 %
Vyučujúci :
PaedDr. Helena Baraníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Janka Drábeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Mária Farkašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: