Sylabus predmetu E15-0106-B - Matematika I B (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0106-B
Názov predmetu: Matematika I B
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- písomné čiastkové testy počas semestra za 30 bodov,
- vypracovanie seminárnej práce a individuálne projektové úlohy prostredníctvom LMS Moodle (bonus) za 10 bodov,
- záverečný skúškový test za 60 bodov.
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať (z celkového počtu 100 bodov) najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom a metódam výpočtu neurčitého a určitého integrálu, osvojí si poznatky z lineárnej algebry a teórie pravdepodobnosti. Absolvent predmetu nadobudne praktické zručnosti potrebné na riešenie aplikačných úloh k preberaným tematickým celkom a schopnosti správne interpretovať vypočítané výsledky.
Stručná osnova predmetu:
Neurčitý integrál - substitučná metóda, metóda per partes, integrovanie racionálnych, iracionálnych a goniometrických funkcií.
Určitý integrál, obsah rovinného útvaru, ekonomické aplikácie.
Lineárna algebra: vektory, matice, determinanty, sústavy lineárnych rovníc.
Teória pravdepodobnosti: náhodná udalosť, podmienená pravdepodobnosť, nezávislosť náhodných javov, Bayesova veta, Bernoulliho schéma.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. -- BARANÍKOVÁ, H. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-552-1530-3.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 312 s. ISBN 978-80-552-1093-3.

Odporúčaná:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- BARANÍKOVÁ, H. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. Matematika a jej aplikácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 375 s. ISBN 978-80-552-0479-6.
MOODLE kurzy „Cvičenia z matematiky LS“, „Seminárne práce z matematiky“ dostupné na adrese: http://moodle.uniag.sk/fem/course/category.php?id=37
ORSZÁGHOVÁ, D. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- PECHOČIAK, T. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. Matematika s aplikáciami. 2. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-552-1138-1 (brož.).
1E: Study resource in English: Ayres, F. – Mendelson, E. Calculus. Schaum’s Outlines, McGraw Hill, 2002, ISBN 978-0-07-150861-2
2E: Bronson, R. Matrix Operations. Schaum’s Outlines, McGraw Hill, 1998, ISBN 0-07-007978-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1879

A
B
C
D
E
FX
13,1 %11,2 %16,3 %18,1 %40,1 %
1,2 %
Vyučujúci : RNDr. Janka Drábeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Mária Farkašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Norbert Kecskés, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: