Sylabus predmetu E15-0172-B - Matematika pre potravinárov (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0172-B
Názov predmetu:
Matematika pre potravinárov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca
- písomný čiastkový test počas semestra za 35 bodov,
- vypracovanie seminárnej práce a individuálne projektové úlohy (bonus) za 15 bodov,
- záverečný skúškový test za 50 bodov.
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať (z celkového počtu 100 bodov) najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie preberaným poznatkom z matematiky a štatistiky, bude ich vedieť aplikovať v riešení praktických úloh a problémov z odbornej praxe. Absolvent bude ovládať postupy na vykonanie reálneho odhadu pri riešení praktického problému, uplatní logické myslenie a získané schopnosti analýzy, syntézy, dedukcie a abstrakcie. Získané znalosti študent využije v štúdiu ďalších, odborných predmetov, ako aj pri vypracovávaní bakalárskej práce s výstupmi z matematickej štatistiky.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Číselné množiny. Vedecký zápis čísla.
Riešenie rovníc a nerovníc. Matice a sústavy lineárnych rovníc.
Elementárne funkcie a ich použitie. Zisťovanie vlastností funkcií.
Funkcie a modely reálnych situácií.
Matematický aparát diferenciálneho počtu aplikovaný v chémii a biológii.
Aplikačné úlohy. Riešenie úloh pomocou matematického softvéru.
Základy finančnej matematiky. Jednoduché úrokovanie. Zložené úrokovanie.
Výpočet súčasnej a budúcej hodnoty kapitálu.
Základné pojmy deskriptívnej štatistiky.
Štatistický súbor, štatistická jednotka, štatistický znak.
Interpretácia výsledkov, grafy a tabuľky v MS Excel.
Miery polohy: aritmetický a geometrický priemer, medián, modus.
Miery variability: variačné rozpätie, rozptyl, štandardná odchýlka, variačný koeficient.
Zhrnutie učiva a informácie k záverečnému testu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 312 s. ISBN 978-80-552-1093-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

ABCD
E
FX
14,0 %
4,7 %
14,0 %
11,6 %
48,8 %
6,9 %
Vyučujúci : RNDr. Janka Drábeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Mária Farkašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: