Sylabus predmetu E15-0107-B - Matematika pre technikov (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0107-B
Názov predmetu:
Matematika pre technikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca
- písomný čiastkový test počas semestra za 35 bodov,
- vypracovanie seminárnej práce a individuálne projektové úlohy (bonus) za 15 bodov,
- záverečný skúškový test za 50 bodov.
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať (z celkového počtu 100 bodov) najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je štúdium diferenciálneho a integrálneho počtu a jeho aplikácií, metódy riešenia niektorých typov diferenciálnych rovníc s ich aplikáciami. Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a praktické zručnosti ako riešiť aplikačné úlohy k uvedeným tematickým celkom.
Stručná osnova predmetu:
Funkcia jednej reálnej premennej - oblasť definície, oblasť hodnôt, grafy a vlastnosti.
Diferenciálny počet funkcie jednej reálnej premennej a jeho použitie.
Diferenciálny počet funkcie dvoch reálnych premenných.
Integrálny počet funkcie jednej reálnej premennej a jeho použitie - metódy výpočtu neurčitého a určitého integrálu.
Diferenciálne rovnice prvého a druhého rádu - vybrané typy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. Kapitoly z vyššej matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 196 s. ISBN 978-80-552-0893-0.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. -- BARANÍKOVÁ, H. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-552-1530-3.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- BARANÍKOVÁ, H. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. Matematika a jej aplikácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 375 s. ISBN 978-80-552-0479-6.

Odporúčaná:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- PECHOČIAK, T. -- FARKAŠOVÁ, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- KECSKÉS, N. Matematika s aplikáciami. 2. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-552-1138-1 (brož.).
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 312 s. ISBN 978-80-552-1093-3 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 900

A
B
C
D
EFX
11,3 %
10,2 %
14,1 %
20,2 %
40,4 %
3,8 %
Vyučujúci :
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Norbert Kecskés, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Vladimír Matušek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
12. 8. 2019
Schválil: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 12. 08. 2019.

Typ výstupu: