Sylabus predmetu 461E103 - Matematika pri počítači (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
461E103
Názov predmetu:
Matematika pri počítači
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Cieľom výučby predmetu je získanie vedomostí a zručností z oblasti numerických metód na riešenie matematických úloh (riešenie sústav lineárnych rovníc, matematická analýza). Popis jednotlivých metód je orientovaný na ich praktické použitie pri počítači. Po absolvovaní predmetu dokáže študent aplikovať numerické metódy pre riešenie konkrétnych úloh z praxe.
Stručná osnova predmetu:
Približné metódy riešenia rovníc. Aproximácia. Interpolácia. Časové rady. Aplikácie a uplatnenie matematiky pri počítači v praxi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Francu, M.: Excel 2000 efektivne. CCB, s.r.o. Brno, 1999. ISBN 80 - 85825 - 40 - 6
Chajdiak, J.: Štatistika jednoducho. Statis Bratislava, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-85659-60-3
Magera, I.: Microsoft Excel pro verzi 2002, 2000 a 97 jednoduše. Computer Press, Praha, 2001, ISBN 80 - 7226 - 551 - 2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 181

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci : RNDr. Mária Farkašová, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil:
RNDr. Mária Farkašová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: