Sylabus predmetu 461E106 - Matematika 2 (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
461E106
Názov predmetu:
Matematika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test č. 1 a 2, seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je štúdium neurčitého a určitého integrálu a jeho aplikácií, riešenie niektorých typov diferenciálnych rovníc, dvojných integrálov s ich aplikáciami a nekonečné číselné a funcionálne rady. Študent získa teoretické vedomosti (kľúčové pojmy, definície, matematické vety) a praktické zručnosti ako riešiť úlohy k uvedeným tematickým celkom.
Stručná osnova predmetu:
Neurčitý a určitý integrál- metódy výpočtu, aplikácie. Diferenciálne rovnice prvého rádu -separovaná, separovateľná, homogénna, lineárna, Bernoulliho. Lineárne diferenciálne rovnice druhého a vyššieho rádu. Dvojný integrál a jeho aplikácie. Nekonečné číselné a mocninové rady.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- BARANÍKOVÁ, H. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. Matematika a jej aplikácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 375 s. ISBN 978-80-552-0479-6.
PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. Kapitoly z vyššej matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 196 s. ISBN 978-80-552-0893-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4523

ABC
D
E
FX
6,7 %
7,2 %
13,0 %
18,4 %50,2 %4,5 %
Vyučujúci :
Mgr. Norbert Kecskés, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Vladimír Matušek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: