Course syllabus E15-0030-B - Medzinárodná ekonomika I (FEM - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0030-B
Názov predmetu: Medzinárodná ekonomika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 6. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 6. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie o svetovej ekonomike, vývoji, integračných procesoch, moderných teóriách a nástrojoch obchodu a medzinárodných inštitúciách.
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodný obchod : ponuka a dopyt. Analýza dopadov cla a kvóty. Analýza dopadov exportnej a produkčnej dotácie. Poľnohospodárska politika v krajinách OECD. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ: dopady CAP na domácnosti, firmy, štátny rozpočet a zahraničie. Rozhodovacie procesy v rámci EÚ. Ricardov model komparatívnych výhod. Hecksherov-Ohlinov model medzinárodného obchodu a model špecifických faktorov. Moderné teórie medzinárodného obchodu. Platobná bilancia. Teórie vývoja kurzu v krátkom období. Teórie vývoja kurzu v dlhom období. Fiškálna a menová politika v otvorenej ekonomike.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika, GRADA 2002
Krugman, P.,Obstfeld, M.: International Economics, Harper Collins
Lebiedzik, M., Nezval, P., Majerová, I.: Světová ekonomika, Computer Press 2007
Majerová, I. – Nezval, P. (2011) Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi. Computer Press Brno, prvé vyd., ISBN 978-80-251-3421-4
Marcinčin. A. : Hospodárska politika na Slovensku, SFPA, 2002
Pokrivčák, J., Ruppel, F.: International trade and policy -- 1st ed. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010. -- 222 s., ISBN : 978-80- 552-0454-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 391

AB
C
D
E
FX
30,4 %
22,8 %
20,5 %
12,0 %
13,8 %
0,5 %
Vyučujúci :
Ing. Katarína Baráthová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Marta Paula Bendelová (cvičiaci)
Ing. Mykola Dereva (cvičiaci)
Ing. Vladimír Hičák (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: