Sylabus predmetu E15-0032-B - Mikroekonómia I (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0032-B
Názov predmetu:
Mikroekonómia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
domáce zadania, krátke previerky, priebežné testy, skúška
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o princípoch ekonomického myslenia prostredníctvom teórií, ktoré popisujú správanie sa subjektov na trhoch tovarov a služieb. Študent bude schopný nielen orientovať sa v ekonomických kategóriách, ktoré objasňujú rozhodovanie spotrebiteľov a výrobcov, ale ich aj aplikovať prostredníctvom individuálnych domácich prác a prípadových štúdií. Svoje zručnosti preukáže pri prezentácii riešenia problému.
Stručná osnova predmetu:
Nástroje ekonomickej analýzy pre hľadanie rovnováhy-dopyt,ponuka; zmeny trhovej rovnováhy v dôsledku štátnych regulačných zásahov; rozhodovanie spotrebiteľa o optimálnom spotrebnom koši; vplyv zmeny cien a príjmu spotrebiteľa na dopyt; firma a technológie; produkcia a náklady v krátkom a dlhom období; rozhodovanie firmy v podmienkach dokonalej konkurencie, monopolnej konkurencie, oligopolu a monopolu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.Prednášky, Moodle
2.Zentková,I.: Mikroekonómia. In: Árendáš,M.a kol.: Základy ekonómie. SPU, Nitra, 1997, s.113-266, ISBN 80-967842-7-7
3.Zentková,I.: Základy mikroekonómie. SPU, Nitra, 2001, 148 s., ISBN 80-7137-839-9
4.Frank, R. H. – Bernanke, B. S.: Principles of Microeconomics. The McGraw-Hill, New York, 2004, ISBN 0-07-255409-6
5.Soukup a kol. : Mikroekonomie. Management Press, Praha, 2018, ISBN 9788072615384
6. Jurečka a kol.: Mikroekonomie. Grada Publishing, Praha, 2010, ISBN 9768-80-247-3259-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2401

AB
C
DEFX
5,4 %
6,4 %
15,1 %
20,7 %
44,1 %
8,3 %
Vyučujúci :
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Elena Hošková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Veronika Mihálová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Richter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
7. 3. 2019
Schválil:
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: