Sylabus předmětu E15-178L-B - Nemecký jazyk D (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-178L-B
Názov predmetu:
Nemecký jazyk D
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Nemecký jazyk C alebo teraz Nemecký jazyk C
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (50%), ústna skúška (50%).

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si osvojí zásady interkultúrnej komunikácie, zdokonalí si písomný a ústny prejav a čítanie s porozumením.
Stručná osnova predmetu:
Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti krajiny cieľového jazyka. Prehlbovanie gramatiky, zručnosti čítania s porozumením a samostatného ústneho prejavu na vybrané témy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KKanisová, Z. - Richter, M.: Sprache im Alltag. Ein Konversationsbuch fuer Fortgeschrittene. Bratislava: SPN, 1998. ISBN 80-08-01645-6
MORAVCOVÁ, Ľ. a kol.: Fachsprache Deutsch - Texte, Übungen und Kommunikation. Nitra: SPU, 2016. ISBN 978-80-552-1545-7
Perlmann-Balme, M. - Schwalb, S.: em neu-Hauptkurs. Kursbuch. Ismaning: Max-Hueber Verlag, 2006. ISBN 3-19-060600-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

ABCDE
FX
11,3 %
14,4 %
18,8 %21,9 %
33,6 %
0 %
Vyučujúci : Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Trošoková (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil:
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: