Sylabus předmětu E15-192L-I - Obchodná komunikácia RJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-192L-I
Názov predmetu: Obchodná komunikácia RJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: Obchodná komunikácia RJ alebo teraz Obchodná komunikácia RJ
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (80%), projekt (20%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu „Obchodná komunikácia“ dokáže analyzovať všetky dôležité fázy obchodného rokovania s cieľom vzájomnej dohody obchodných partnerov a podpísania kontraktu, pri súčasnom zvladnutí náležitostí obchodnej korešpondencie.
Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v medzinárodnom obchodnom styku. Komunikačný proces. Osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi. Príprava na rokovanie. Priebeh a záver rokovaní. Dodacie lehoty. Platobné podmienky. Reklamácie. Obchodné zmluvy. Obchodná korešpondencia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Doplnkový rozmnožovaný materiál.
Kozlova, T. Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Vydavateľstvo: Fraus, 2012, 474 s. ISBN: 9788072387878.
Mrověcová,L. Obchodní ruština. Русский язык в торговле. 2.vydanie. Vydavateľstvo Edika: Brno, 2014, 463 s. ISBN 978-80-266-0402-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: