Sylabus předmětu E15-193L-B - Obchodná prezentácia AJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-193L-B
Názov predmetu:
Obchodná prezentácia AJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: semestrálna práca a projekt (50%) a prezentácia projektu (50%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s akademickým písaním a s prípravou a prednesom odbornej prezentácie.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný písať akademické práce a pripravovať prezentácie.
Stručná osnova predmetu:
Príprava písomného projektu na odbornú tému súvisiacu so študijným odborom, nácvik zručností akademického písania. Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Comfort, J.: Effective Presentations. Oxford OUP,2000.80s. ISBN 0-19-0457065-7
Freitag.-Lawrence, A.: Business Presentations.Harlow: Pearson Education Limited, 2003. 64s. ISBN 0-582-53960-9
Moodle course
Oshima, L. - Hogue, A.: Writing Academic English. Longman 1999.
Veselá, K. - Ruppel, C.: Academic Writing. SPU Nitra, 2010. ISBN 978-80-552-0411-6
Williams, E.J. Presentations in English. Oxford : Macmillan, 2008. 128 s. ISBN 978-0-230-02878-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 363

A
B
C
D
E
FX
10,2 %
22,3 %
29,8 %
20,9 %16,5 %0,3 %
Vyučujúci :
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: