Sylabus předmětu E15-194L-B - Obchodná prezentácia NJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-194L-B
Názov predmetu:
Obchodná prezentácia NJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: Obchodná prezentácia NJ alebo teraz Obchodná prezentácia NJ
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: semestrálna práca a projekt (50%) a prezentácia projektu (50%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s akademickým písaním a s prípravou a prednesom odbornej prezentácie.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný písať akademické práce a pripravovať prezentácie.
Stručná osnova predmetu:
Príprava písomného projektu na odbornú tému súvisiacu so študijným odborom, nácvik zručností akademického písania. Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava Stimul, 1998.
MEŠKO, D.- KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. A KOL. 2013. Akademická príručka. Martin: Osveta. 496 s. ISBN 978-80-8063-392-9
Norma ISO 690
Ondrčková, E. - Grosmannová, M.: Obchodné rokovanie v nemčine a angličtine. Sprint 2007
Ondrčková E. - Nemčina v manažérskej a podnikateľskej praxi. Aktuell l991

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
BCDEFX
13,3 %
0 %
33,3 %
40,0 %13,4 %0 %
Vyučujúci :
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Grežová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: