Sylabus předmětu E15-195L-B - Obchodná prezentácia RJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-195L-B
Názov predmetu: Obchodná prezentácia RJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Obchodná prezentácia RJ alebo teraz Obchodná prezentácia RJ
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: semestrálna práca a projekt (50%) a prezentácia projektu (50%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si základných zručností a techník súvisiacich s akademickým písaním a s prípravou a prednesom odbornej prezentácie.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný písať akademické práce a pripravovať prezentácie.
Stručná osnova predmetu:
Príprava písomného projektu na odbornú tému súvisiacu so študijným odborom, nácvik zručností akademického písania. Príprava prezentácií v cieľovom jazyku. Prezentačné zručnosti, využívanie vizuálnych prostriedkov, zásady prezentovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Doplnkový rozmnožovaný materiál a aktuálne texty z internetu
MEŠKO, D.- KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. A KOL. 2013. Akademická príručka. Martin: Osveta. 496 s. ISBN 978-80-8063-392-9
КОЛЕСОВА, Д.В. – ХАРИТОНОВ, А.А. Пишем эссе: учебное пособие для изучающих русский язык. – 3-е изд. СПб.: Златоуст, 2008. 100 с. ISBN 5-86547-307-7
КОЛЕСОВА, Д.В. – ХАРИТОНОВ, А.А. Золотое перо: пособие по развитию навыков письменной речи. – 4-е изд., СПб.: Златоуст, 2009, 96 с. ISBN 978-5-86547-514-9.
СОЛОВЬЁВА, Н.Н. Как составить текст? Стилистические нормы русского литературного языка. Москва: ООО «Издательство Оникс» / ООО Издательство «Мир и Образование», 2009, 160 с. ISBN 978-5-488-01910-2 («Издательство Оникс»), ISBN 978-5-94666-498-1 (Издательство «Мир и Образование»)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: