Sylabus predmetu E15-0003-B - Odborná prax I (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0003-B
Názov predmetu:
Odborná prax I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 3
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, správa z praxe
Výsledky vzdelávania:
Študent 1. roč. FEM študijného programu EP, PM a EMA získa a rozšíri si vedomostí a nadobudne zručnosti pri výrobe produktov v agropotravinárskych podnikoch. Cieľom praxe je taktiež osvojovanie uplatňovaných návykov a progresívnych metód práce v podnikoch, kde sa koná odborná prax.
Stručná osnova predmetu:
Študent absolvovaním predmetu si rozšíri a upevní teoretické vedomosti získané štúdiom o poľnohospodárskej výrobe v konkrétnych podnikateľských subjektoch v SR a zahraničí a v nadväznosti na tieto získa praktické poznatky a informácie zo spracovania týchto produktov v agropotravinárskych podnikoch SR. Bezprostredne sa zúčastní výrobného procesu a získa nové vedomosti a zručnosti na základe poznania práce a osvojovania uplatňovaných návykov a progresívnych metód. V rastlinnej výrobe pri pestovaní, zbere a spracovaní plodín, v živočíšnej výrobe v jednotlivých chovoch hospodárskych zvierat. Podmienkou k udeleniu zápočtu je preukázanie základných odborných znalostí o organizácie na základe vypracovania písomnej správy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bielik, P.: Podnikové hospodárstvo, Nitra, 2006, ISBN 80-8069-698-5
Malejčík, A.: Základy manažmentu. 3. upravene vydanie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita. 2010. 162 s., ISBN 978-80-552-0132-0
Paška, Ľ.: Manažment výroby (4.vyd.) Nitra. SPU. 2009. 182 s. ISBN 978-80-552-0198-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 672

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
8. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 04. 2019.

Typ výstupu: