Sylabus predmetu E15-0004-I - Odborná prax II (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0004-I
Názov predmetu:
Odborná prax II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 4. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 4. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 4. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 4. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
odovzdanie protokolu z odbornej praxe
Výsledky vzdelávania:
Získať informácie o systéme organizácie a spôsobe riadenia podnikov, ekonomických väzbách medzi vnútropodnikovými útvarmi, ekonomickými nástrojmi uplatňovanými vo vnútropodnikovom riadení, využívaných pri hmotnej zainteresovanosti zamestnancov a pri stimulácii k efektívnemu využívaniu výrobných zdrojov.
Stručná osnova predmetu:
Odborná prax študentov je zameraná na rozšírenie teoretických poznatkov a praktických zručností z manažérskych a marketingových prístupov k riadeniu podnikateľských subjektov poľnohospodárskej prvovýroby, spracovateľských a obchodných organizácií. Medzi základné úlohy odbornej praxe patrí štúdium výrobnej, organizačnej, riadiacej, sociálnej a ekonomickej štruktúry podnikov, podnikateľských stratégií, podporných programov, oboznámenie sa s ekológiou systému vo väzbe na trh, integračné a kooperačné vzťahy ako i informačný systém.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bielik, P.: Podnikové hospodárstvo. Nitra. 2006. ISBN 80-8069-698-5
Mižičková, Ľ. - Šajbidorová, M. - Ubrežiová, I.: Základy manažmentu. Nitra SPU, 2007. 122 s. ISBN 978-80-8069-979-6
Paška, Ľ.: Manažment výroby (4.vyd.) Nitra. SPU. 2009. 182 s. ISBN 978-80-552-0198-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1335

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
8. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 04. 2019.

Typ výstupu: