Sylabus předmětu E15-196L-B - Odborný jazyk I. AJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-196L-B
Názov predmetu: Odborný jazyk I. AJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný využívať odbornú slovnú zásobu v písomnom a ústnom prejave a čítať texty týkajúce sa študijného odboru.
Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Zdokonaľovanie písomného prejavu a reprodukcia počutého a čítaného odborného textu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Autentické materiály
Jakabovičová, J. – Horváthová, J. 2012. International Organizations. Nitra : SPU, 2012. s. 80. ISBN 978-80-552-0747-6.
Jakabovičová, J. – Horváthová, J. 2013. European Institutions. Nitra : SPU, 2013. s. 93. ISBN 978-80-552-1082-7.
Kaftan, M. - Horáková, L.: English in Economics. Praha: UK, 2002. ISBN 80-246-0489-6
MacKenzie, I. 2008. English for Business Studies. Second Edition. Cambridge : CUP, 2008. ISBN978-0-521-75285-5.
MacKenzie, I. 2010. English for Business Studies. Third Edition. Cambridge : CUP, 2010. 191 s. ISBN 978-0-521-74341-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 506

A
B
C
DEFX
12,5 %
16,6 %
17,4 %
21,3 %
31,8 %
0,4 %
Vyučujúci :
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: