Sylabus předmětu E15-197L-B - Odborný jazyk I. NJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-197L-B
Názov predmetu:
Odborný jazyk I. NJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný využívať odbornú slovnú zásobu v písomnom a ústnom prejave a čítať texty týkajúce sa študijného odboru.
Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Zdokonaľovanie písomného prejavu a reprodukcia počutého a čítaného odborného textu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BORSUKOVÁ, H. -- MORAVCOVÁ, Ľ. -- TROŠOKOVÁ, Ľ. -- RÁKOŠIOVÁ, E. -- VESELSKÁ, G. Poľnohospodárska nemčina. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 164 s. ISBN 80-7137-780-5.
MORAVCOVÁ, Ľ. -- HANIC, A. -- GÁLOVÁ, S. -- GREŽOVÁ, I. -- TROŠOKOVÁ, Ľ. Nemecký jazyk pre študentov ekonomických a agrárnych vied. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 178 s. ISBN 978-80-552-0601-1.
MORAVCOVÁ, Ľ. -- GÁLOVÁ, S. -- GREŽOVÁ, I. -- KRAUSE, D. -- TROŠOKOVÁ, Ľ. Fachsprache Deutsch: Texte, Übungen und Kommunikation. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 145 s. ISBN 978-80-552-1545-7.

Odporúčaná:
Aktuálne materiály z webových stránok

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A
B
C
D
EFX
3,4 %
3,4 %
10,3 %10,3 %41,4 %
31,2 %
Vyučujúci :
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Grežová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: