Sylabus předmětu E15-198L-B - Odborný jazyk I. RJ (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-198L-B
Názov predmetu:
Odborný jazyk I. RJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%). Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na osvojenie si terminológie a syntaxe s cieľom komunikácie v jednotlivých vedných odboroch.Po absolvovaní predmetu bude študent schopný využívať odbornú slovnú zásobu v písomnom a ústnom prejave a čítať texty týkajúce sa študijného odboru.
Stručná osnova predmetu:
Komunikatívna kompetencia v obchodnom styku. Zdokonaľovanie písomného prejavu a reprodukcia počutého a čítaného odborného textu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Autentické texty - noviny, časopisy, internet, knihy, letáky, dokumenty, atď
Doplnkový rozmnožovaný materiál
DULEBOVÁ, I. 2007. Ruský jazyk pre pokročilých I. Vydavateľstvo EKONÓM: Bratislava, 2007, 110 s. ISBN 978-80-225-2298-4
DULEBOVÁ, I. 2008. Ruský jazyk pre pokročilých II. Vydavateľstvo EKONÓM: Bratislava, 2008, 122 s. ISBN 978-80-225-2655-5
KOZLOVA, T. a iní. 2008. Договорились. Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštine. Plzeň: Fraus. 474 s. ISBN 80-7238-155-5
MROVĚCOVÁ,L. 2014. Obchodní ruština. Русский язык в торговле. 2.vydanie. Vydavateľstvo Edika: Brno, 2014, 463 s. ISBN 978-80-266-0402-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: