Sylabus predmetu 461E109 - Odporúčaná matematika (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
461E109
Názov predmetu: Odporúčaná matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárny projekt a záverečný test
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je systematizácia poznatkov zo stredoškolskej matematiky, doplnenie a osvojenie základných znalostí z lineárnej algebry a teórie funkcií so zameraním na aplikácie v študijnom odbore. Absolvent predmetu porozumie matematickým nástrojom s použitím matematickej terminológie a symboliky.
Stručná osnova predmetu:
Úprava algebraických výrazov. Mocniny a odmocniny. Riešenie rovníc. Riešenie nerovníc. Delenie polynómov. Elementárne funkcie: grafy, vlastnosti, inverzná funkcia. Limita funkcie a asymptoty grafu funkcie. Funkcie v matematickom softvéri. Úlohy z lineárnej algebry (matice, sústavy lineárnych rovníc). Derivácia funkcie. Aplikačné úlohy so zameraním na študijný odbor.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. časť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 312 s. ISBN 978-80-552-1093-3.

Odporúčaná:
GREGÁŇOVÁ, R. -- ORSZÁGHOVÁ, D. -- RÚSKOVÁ, K. -- BARANÍKOVÁ, H. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- MATUŠEK, V. -- PECHOČIAK, T. -- DEMOVÁ, A. -- FARKAŠOVÁ, M. -- KECSKÉS, N. Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky. 7. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 233 s. ISBN 978-80-5521971-4.
ORSZÁGHOVÁ, D. a kol. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 174 s. ISBN 978-80-552-1530-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 866

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
RNDr. Mária Farkašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
7. 3. 2019
Schválil: RNDr. Mária Farkašová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: