Sylabus predmetu E15-0154-B - Operačný výskum - Optimálne programovanie (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0154-B
Názov predmetu:
Operačný výskum - Optimálne programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dva priebežné písomné testy s váhou 50%, domáce úlohy - 10%, záverečná písomná skúška - 40%
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti budú schopní formulovať rozhodovacie a ekonomické problémy prostredníctvom matematických modelov a následne ich riešiť a analyzovať pomocou vybraných matematických metód operačného výskumu. Študenti po absolvovaní predmetu dokáže aplikovať metódy operačného výskumu v rôznych rozhodovacích problémoch k určeniu optimálneho rozhodnutia.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný predovšetkým na matematické programovanie a jeho využitie v rozhodovacej a analytickej činnosti. V prvej časti predmetu je podaný úvod do lineárneho programovania, je vysvetlená simplexová metóda, dualita a princípy senzitívnej analýzy. V nasledujúcej časti sú uvedené metódy riešenia dopravných úloh, po ktorých nasledujú základy nelineárneho programovaniu s osobitným zreteľom na riešenie úloh kvadratického programovania. Ďalšia časť predmetu je venovaná základným aplikáciám teórie grafov. Posledná časť predmetu je zameraná na základy štruktúrnej analýzy, predovšetkým na výpočty odvodené z distribučných a nákladových rovníc.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jablonský, J.: Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2002
Kabát, L., Fandel, P.: Metódy operačnej analýzy, Nitra, ES VŠP Nitra, 1980
Pitel, J.: Ekonomicko - matematické metódy, Bratislava, príroda 1988
Šimková, M.: Optimálne programovanie, SPU Nitra 2001
Taha, H.A.: Operations Research - An Introduction (9th ed.), Prentice-Hall of. India, New Delhi 2010.
Winston, W.L.: Operations Research: Applications and Algorithms. Duxbury Publishing 2003.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 243

A
B
C
D
E
FX
16,5 %11,9 %16,0 %16,5 %
23,0 %
16,1 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Peter Fandel, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Hanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Eva Richterová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Peter Fandel, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: