Sylabus predmetu 461E001 - Operačný výskum - Teória rozhodovania (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
461E001
Názov predmetu:
Operačný výskum - Teória rozhodovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrálna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a metodologické poznatky a osvojiť si návyky umožňujúce praktické využívanie exaktných postupov zameraných na racionalizáciu a objektivizáciu rozhodovacích procesov realizovaných v podmienkach istoty, rizika a neurčitosti. Svojim obsahom a cieľovým zameraním je predmet konzistentný so všetkými odbornými, najmä profilovými disciplínami, z ktorých prichádzajú do úvahy variantné riešenia a nastoľuje sa problém ich vyhodnocovania z hľadiska optimality. Absolvent predmetu dokáže formulovať rozhodovacie a ekonomické problémy prostredníctvom matematických modelov a následne ich riešiť a analyzovať pomocou vybraných matematických metód operačného výskumu.

Stručná osnova predmetu:
Predmet je úvodom do operačného výskumu a jeho využitia v rozhodovaní. V prvej časti sú vysvetlené základné princípy riešenia rozhodovacích problémov exaktnými metódami, po ktorých nasledujú vybrané metódy jednokriteriálneho a viackriteriálneho rozhodovania s využitím modelov lineárneho programovania a komplexného vyhodnocovania variantov. V ďalšej časti nasleduje cieľové programovanie, rozhodovacia analýza s použitím rozhodovacích stromov a teória hier. Súčasťou predmetu je aj tvorba a riešenie prípadových štúdií a rozhodovacích modelov na úrovni podniku s využitím štandardných aj špecializovaných softwarových produktov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.Repiský, J.: Teória rozhodovania, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2008
2. Šimková, M.: Optimálne programovanie, Nitra, SPU 2001
3. Pitel, J. a kol.: Ekonomicko-matematické metódy. Bratislava, Príroda 1988
4. Beck, J., Lagová, M., Zelinka, J.: Lineární modely v ekonomii. Praha, SNTL/ALFA 1982
4. Laščiak, A. a kol.: Optimalne programovanie. Bratislava, Alfa 1990
5. McNamee, P., Celona, J., Decision Analysis with Supertree. South San Francisco, The Scientific Press, 1990,
6 Fotr, J., Dedina, J.: Manažerské rozhodování. Praha, Ekopress, 1997
7. Taha, H. A.:Operations Research-An Introduction, New York, Macmillan Publishing Co.1987

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2482

A
BC
D
E
FX
14,2 %
13,9 %
19,5 %
20,2 %31,4 %0,8 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Peter Fandel, CSc. (prednášajúci)
Ing. Martina Hanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Chrenko, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Richterová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: