Sylabus predmetu E15-0171-I - Počítačové siete (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0171-I
Názov predmetu:
Počítačové siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 6 priebežných testov (30%) a vypracovanie semestrálnej práce - projektu - prezentovanom na web stránke (10%), čo bude tvoriť spolu 40% celkového hodnotenia. Ústna skúška bude pozostávať z 3 častí (z toho 2 teoretické otázky):
1. Počítačova sieť - technická časť
2. OS UNIX (je možné použiť manuálové stránky)
3. Praktická časť (je možné použiť manuálové stránky)
Na ziskanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, hodnotenia C 79 bodov, hodnotenia D 72 bodov, hodnotenia E 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu si prehĺbi znalostí získané v predmete Základy počítačových sietí, najmä v oblasti sieťovej architektúry, sieťových technológií, operačného systému UNIX a použitia rôznych služieb a aplikácií, ktoré sieť v aplikačnej vrstve ponúka. Porozumie vybraným webovým aplikáciám, ako je systém pre správu obsahu webu a systém pre riadenie výučby, ako i základom vizuálnej prezentácie subjektu. Úspešné absolvovanie predmetu dáva študentovi predpoklady na vytvorenie základného návrhu počítačovej siete na pracovisku, resp. návrhu jej inovácie. Tiež rozširuje manažérske znalosti a zručnosti, pomôže pri rozhodovacích procesoch týkajúcich sa počítačovej siete a jej využitia v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu nadväzuje na znalosti z predmetu Základy počítačových sietí (ZPS), rozširuje ich, môže ho však navštevovať aj študent, ktorý ZPS neabsolvoval. Na prvých hodinách sa v rámci opakovania robí prierez preberanou problematikou na ZPS a študenti sú usmernení, ako čo najjednoduchšie získať a spracovať základy problematiky. Predmet Počítačové siete rozširuje znalosti a zručnosti dôležité pre prácu manažérov a ekonómov v nasledovných oblastiach:
- Architektúra počítačových sietí.
- Komunikačné protokoly.
- IPv4 versus IPv6.
- Sieťové technológie.
- Sieťové operačné systémy.
- Programové štruktúry.
- Bezpečnosť počítačových sietí.
- Publikovanie na webe.
- Systémy pre správu obsahu (CMS).
- Systémy pre riadenie výučby (LMS).
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÓTHOVÁ, D. -- PAVLOVÁ, A. -- KOŠŤÁL, L. Úvod do počítačových sietí a operačného systému UNIX: (Učebné texty). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 52 s. ISBN 80-7137-655-8.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- HAMÁŠOVÁ, K. Actual situation of risk analysis in enterprises of agrosector in Slovakia.  In ICABR 2013. Brno : Mendel University in Brno. (2013), s. 238--244. ISBN 978-0-620-55419-0. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2013.pdf.
TÓTHOVÁ, D. -- ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Nový modul na Portáli VŠ – databáza e-vzdelávacích kurzov: New module for Portal of Universities - Database E-learning Courses.  In Informačné a komunikačné technológie v riadení a vzdelávaní. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2013), ISBN 978-80-552-0983-8. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/024-13/Tothova_Semelakova.pdf.
TÓTHOVÁ, D. Portál VŠ - súčasný stav: Portal of universities - current situation.  In Sieťové a informačné technológie 2012. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), ISBN 978-80-552-0905-0. URL: http://www.fem.uniag.sk/sit2012/zbornik/tothova2.pdf.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- CHLEBEC, J. -- KORCOVÁ, Z. Škola mladého podnikateľa: 4. vzdelávací modul: Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania I. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 163 s. ISBN 80-8069-822-8.
BELLÉROVÁ, B. -- CHLEBEC, J. -- JAKUBCOVÁ, S. -- JEDLIČKOVÁ, Ľ. -- MUCHA, R. -- OBTULOVIČ, P. -- TÓTHOVÁ, D. Základy e-publikovania: metodická príručka. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 102 s. ISBN 978-80-552-0842-8.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- ŠUSTÁK, R. -- KORCOVÁ, Z. -- ŠKULECOVÁ, M. -- POPELKA, V. -- ZÁHOREC, J. -- HALLOVÁ, M. -- PALKOVÁ, Z. -- OLÁHOVÁ, E. -- ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Získanie Európskeho certifikátu na počítač - ECDL: metodická príručka. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 123 s. ISBN 978-80-552-0594-6.
ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. -- PALKOVÁ, Z. -- TÓTHOVÁ, D. -- BELLÉROVÁ, B. -- POLÁČIK, T. Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu: ARRAY(0x5668608). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 101 s. ISBN 978-80-552-0849-7.

Odporúčaná:
Jaroslav Horák: Vytváříme domácí bezdrátovou síť. COMPUTER PRESS, 2011. 296 str. EAN: 9788025129777
Keršláger Milan, Horák Jaroslav: Počítačové sítě pro začínající správce. COMPUTER PRESS. 2011. 304 str. EAN: 9788025131763
Mikuľák Martin: Programování WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2011. 264 str. ISBN: 9788025132524
Shinder, L.,D.: Počítačové sítě. Praha: Softpress. ISBN: 80-86497-55-0
Veselý, M: Tvorba webu od A po Zisk. Vydavateľstvo: Miro Veselý – MIREX. S. 290. ISBN:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
Ing. Eva Oláhová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
RNDr. Darina Tóthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: