Sylabus predmetu E15-0036-I - Podnikateľská analýza a kontroling (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0036-I
Názov predmetu:
Podnikateľská analýza a kontroling
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predpokladom pre absolvovanie predmetu je získanie zápočtu a skúšky, pričom študent sa môže zúčastniť na skúške až po získaní zápočtu v tzv. zápočtovom týždni.
Kritéria pre udelenie zápočtu: Účasť na cvičeniach, semestrový projekt a získanie minimálne 5 bodov z každej z dvoch písomných previerok.
Kritéria hodnotenia na skúške: V priebehu semestra budú dve priebežné písomné previerky po 25 bodov. t.j. v celkovom počte 50 bodov. Maximálny počet získaných bodov z predmetu je 100 (50 bodov získaných z priebežných písomných previerok a 50 bodov za skúšku). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent prehĺbi poznatky o systémových postupoch a metódach využívaných vo finančných a ekonomických analýzach ex post a ex ante. Absolvent predmetu bude ovládať základné metódy analýzy nielen ako nástroja pre hodnotenie finančnej a ekonomickej situácie podniku, ale aj ako nástroja pre oceňovanie podniku, ale tiež ako nástroja kontrolingu podniku. Nadobudne metodické a praktické zručnosti pri zostavovaní finančného plánu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kontrolingu podniku. Absolvent získa základné vedomosti o podnikovom kontrolingu a zručnosti pri využívaní jeho vybraných nástrojov.
Stručná osnova predmetu:
Podstata a význam finančnej analýzy, Finančná analýza ex post, Finančná analýza ex ante,
Analýza majetku ako nástroj pre ohodnotenie podniku,
Náklad na kapitál, Časová hodnota peňazí,
Moderné metódy hodnotenia finančnej situácie podniku,
Ekonomická pridaná hodnota a trhová pridaná hodnota ako nástroje oceňovania podniku,
Krátkodobý a dlhodobý finančný plán,
Metódy, modely a proces tvorby finančného plánu a hodnotenie kvality finančného plánu.
Pojem kontroling, funkcie kontrolingu, jeho vývojové stupne, koncepcia kontrolingu,
Kladná a záporná spätná väzba,
Postup pri zavádzaní kontrolingu do podniku,
Operatívny a strategický kontroling,
Kontroling likvidity a pracovného kapitálu,
Nákladový kontroling,
Investičný kontroling,
Psychologické aspekty kontrolingu,
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ESCHENBACH, R. a kol.: Controlling. ASPI publishing, 2000, 812 s. ISBN 80-85963-86-8
GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování podniku. 2009 Praha: EKOPRESS, s.r.o., . 318 s. ISBN 798-80-86929-26-2
GURČÍK, Ľ. - MIKLOVIČOVÁ, J. Príklady na cvičenia z finančno-ekonomickej analýzy. Nitra: SPU, 2009. 69 s. ISBN 978-80-552-0296-9
GURČÍK, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. 2. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 158 s. ISBN 80-8069-449-4
MAŘIK, M. – MAŘÍKOVÁ, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Vydání II. Praha: 2005. EKOPRESS, s.r.o. 164 s. ISBN 80-86119-61-0
MIKLOVIČOVÁ, J. – GURČÍK, Ľ.: Aplikácia ukazovateľov a modelov finančnej analýzy na vybrané mliekarne. Nitra, 2008 216 s. ISBN 978 80 552 0133 7
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6
ZALAI, K. a kol. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2013. 471 s. ISBN 97880893800

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 615

A
B
C
DEFX
17,2 %
14,0 %
17,4 %19,0 %32,4 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Zuzana Bajusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: