Sylabus predmetu E15-0052-B - Podnikové financie (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0052-B
Názov predmetu: Podnikové financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 4. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti budú hodnotení prostredníctvom bodovacieho systému. Maximálny počet bodov, ktorý môžu získať za predmet, je 100 bodov, pričom body sa delia na 40 bodov maximálne za absolvovanie cvičení a zvyšných maximálne 60 bodov za skúšku.
Body počas semestra (max. 40) sa delia na:
- vypracovanie a odprezentovanie záverečnej seminárnej práce z predmetu – maximálne 15 bodov
- zápočtový písomný test – maximálne 15 bodov
- pravidelná aktívna účasť na cvičeniach – 10 bodov
Minimálny požadovaný počet bodov za cvičenia pre získanie zápočtu je 25,6 bodov (cca 64%).
Skúška sa skladá z písomnej a ústne časti (max. 60 bodov).
Získaný počet bodov za absolvovanie cvičení a skúšku sa spočíta a výsledná známka za predmet sa určí podľa všeobecne platnej hodnotiacej stupnice (A: 93-100 bodov; B: 86-92 bodov; C: 79-85 bodov; D: 72-78 bodov; E: 64-71 bodov; FX: 63 alebo menej bodov).
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu porozumie základným otázkam teórie podnikových financií, dokáže aplikovať nadobudnuté vedomosti z financovania podniku do praxe, dokáže sa samostatne rozhodovať pri zostavovaní finančných plánov a voľbe finančných nástrojov vrátane nástrojov platobného styku a využívať výsledky finančnej analýzy v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy podnikových financií. Podnikové financie a ich vzťah k finančnej sústav. Finančná politika podniku a základné finančné ciele podniku. Rozsah a charakter finančného rozhodovania a riadenia. Úrokový faktor vo finančnom rozhodovaní podniku. Financovanie podniku v podmienkach trhovej ekonomiky. Získavanie finančných zdrojov úverovou formou. Získavanie vlastného kapitálu podniku z interných zdrojov. Finančné plánovanie podniku. Platobný styk podniku, formy a nástroje platobného styku (zmenky, dokumentárne akreditívy, hladké platby, SEPA platby a inkasá (tuzemské a zahraničné). Finančná analýza podniku, oblasti finančnej analýzy a základné metodické nástroje).
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠEBO, A. Podnikové financie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 171 s. ISBN 978-80-552-0603-5.

Odporúčaná:
SERENČÉŠ, P. -- ČIERNA, Z. -- TÓTH, M. -- RÁBEK, T. -- SZOVICS, P. Financie a mena. 5. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 182 s. ISBN 978-80-552-0907-4.
SERENČÉŠ, P. a KOL. Benchmarking pomerových ukazovateľov finančnej analýzy v slovenskom poľnohospodárstve, SPU, 2014, ISBN:978-80-552-11596-6
1.Koščo, T.,Szovics, P., Šebo, A., Tóth, M.: Podnikové financie , SPU NITRA, 2006, ISBN 80-8069-725-6
3. Belica, M.: Podnikové financie, SPU Nitra, 2002, 171 s., ISBN 80-8069-006-5
4. Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie, Iura Edition 2009, 524 s., ISBN 978-80-807-825-80
5. Fetisovová, E. a kol Podnikové financie, Zbierka príkladov, Súvaha 2002, 210 s., ISBN 80-88727-49-9
7. Brealey, R. A. - Myers, C. M.: Teorie a praxe firemních financií, Computer Press, Praha, 2000, 1064 s., ISBN: 80-7226-189-4
8. Fetisovová, E., Vlachynský, K., Sirotka, V.: Financie malých a stredných podnikov, Bratislava, IURA EDITION, 2004, 260s.,ISBN 80-8904-87-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1380

A
B
CD
E
FX
12,3 %
16,7 %
23,3 %26,4 %19,6 %
1,7 %
Vyučujúci :
Ing. Tatiana Bencová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Rábek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Zuzana Strápeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marián Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: